Dokumentacija o nabavi strojeva

Nabava stroja za slaganje tekstilnih prooizvoda i sroj za završno oblikovanje odjevnih predmeta.
POSTUPAK NABAVE ZA SUBJEKTE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O  JAVNOJ NABAVI (NOJN)

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Poziv za dostavu ponuda

Predmet nabave:

Nabava stroja  za slaganje tekstilnih proizvoda i Stroj za završno oblikovanje odjevnih predmeta.

Zagreb, studeni 2020. god

SADRŽAJ

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju (NOJN)

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

1.3. Evidencijski broj nabave

1.4. Vrsta postupka nabave

1.5. Vrsta ugovora o nabavi

1.6. Početak postupka nabave

1.7. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

2.3. Količina i tehnički opis predmeta nabave

2.4. Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

2.5. Mjesto isporuke

2.6. Rok izvršenja ugovornih obveza

2.7. Jamstveni rok

2.8. Posebni uvjeti izvršenja ugovora

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

4. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

5. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

5.1. Ekonomska sposobnost

5.2. Tehnička sposobnost

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

7. PODACI O PONUDI

7.1. Sadržaj i način izrade ponude

7.2. Pravila dostave dokumenata

7.3. Način dostave ponude

7.4. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

7.5. Način određivanja cijene ponude

7.6. Rok valjanosti ponude

7.7. Trošak ponude

8. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

9. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE

10. PREGLED I OCJENA PONUDA

10.1. Pojašnjenje i upotpunjavanje

10.2. Odluka o odabiru, odbijanju ili poništenju

11. JAMSTVA

11.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

11.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

13. PRILOZI

1.    OPĆI PODACI

1.1.  Podaci o Naručitelju (NOJN)

Naziv i sjedište naručitelja:    Labtex d.o.o.
Adresa:                               Slavonska avenija 52/g; 10000 Zagreb
OIB:                                    14047473247
MBS:                                   080787650
Internetska adresa:               https://www.labtex.hr
Adresa elektroničke pošte:    info@labtex.hr; fondovi@labtex.hr

Naručitelj provodi projekt „Društveni poduzetnik na putu u EU tržište“, sukladno ugovoru o bespovratnim sredstvima referentne oznake UP.02.3.1.03.0093, i projektnoj prijavi na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“, referentne oznake poziva UP.02.3.1.03.

1.2.  Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Kontakt osoba naručitelja:     Katarina Lovrić
Elektronička pošta:                 info@labtex.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pisanom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: info@labtex.hr

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje. Dodatne informacije i objašnjenja biti će objavljeni bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na istom mjestu na kojem je objavljena osnovna obavijest o nabavi, dokumentacija za nadmetanje i pojašnjenja dokumentacije. Naručitelj može produljiti rok za dostavu ponuda i produljenje će biti razmjerno važnosti pojašnjenja i/ili izmjeni dokumentacije.

1.3.  Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj nabave: 002 /2020

1.4.  Vrsta postupka nabave

Javno nadmetanje. Nabava se provodi temeljem Priloga 3. Pravila o provedbi postupaka nabava za „osobe koje nisu obveznici“  Zakona o Javnoj nabavi (NOJN), a koji je naručitelj smije koristiti u okviru Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“, referentni broj Poziva: UP.02.3.1.03.

1.5.  Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi roba.

1.6.  Početak postupka nabave

Postupak nabave započinje objavljivanjem obavijesti o nabavi na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Datum objave je 01.12.2020. godine.

1.7.  Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Članovi Odbora za nabavu, osoba ovlaštena za zastupanje naručitelja te imenovana osoba za provođenje postupka nabave postupaju u skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa te se izuzimaju iz postupka nabave u slučaju postojanja sukoba interesa. Prilikom utvrđivanja postojanja sukoba interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi koje uređuju to pitanje.

Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 • RUKON društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene usluge; OIB: 30948329018
 • TENACO GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge ; OIB: 74797023653
 • BANNIA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge; OIB: 01699235305

2.   PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1.  Opis predmeta nabave

Predmet nabave je:

 • Neto: 356.400,00 kn; Bruto: 445.500,00 kn
 • (1 komad); Procijenjena vrijednost nabave / Neto: 140.000,00 kn; Bruto: 175.000,00 kn

Dobavljač mora osigurati isporuku robe, montažu, te puštanje u probni rad na lokaciji prema naputku naručitelja. 

Rješenje mora udovoljavati uvjetima propisanim u tehničkim specifikacijama (Prilog 7), te moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to definirano u Troškovniku (Prilog 6).

2.2.   Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na  grupe nabave iz razloga što predmet nabave obuhvaća jednu funkcionalnu cjelinu te je istu potrebno ponuditi i isporučiti kao takvu u zadanom roku. Nuđenje po dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.

2.3.  Količina i tehnički opis predmeta nabave

Količina predmeta nabave je definirana u troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije o nadmetanju (Prilog 6), te je količina fiksna. Stavke troškovnika ne smiju se mijenjati. Ponuditelj je dužan popuniti sve stavke troškovnika i upisati jedinične cijene. Troškovnik mora biti

popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Pod izvornim predloškom/troškovnikom podrazumijeva se troškovnik koji uključuje i sve izmjene i dopune koje su, ukoliko ih je bilo, objavljene na stranici strukturnih fondova.

Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u stavkama Troškovnika. Ukoliko Ponuditelj izmjenom i/ili dopunom ponude mijenja cijene u Troškovniku tada Ponuditelj mora dostaviti potpuno popunjen novi Troškovnik s izmijenjenim jediničnim cijenama, u tiskanom obliku. U slučaju da Ponuditelj ne postupi sukladno ovim uputama, Naručitelj može takvu ponudu smatrati nepotpunom i neprihvatljivom.

Ponuditelj treba popuniti sve tražene stavke troškovnika. Ukoliko ponuditelj ne upiše sve tražene podatke, naručitelj može odbiti njegovu ponudu. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika  i ukupna cijena moraju biti iskazane s 2 (dvije) decimale. Cijena ponude izražava se u kunama ili eurima, što je potrebno naznačiti u troškovniku.

Smatrat će se da je gospodarski subjekt prije podnošenja ponude u svemu proučio ovu Dokumentaciju o nabavi i Projektno-tehničku dokumentaciju, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na isporuku opreme, te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu. U skladu s navedenim, jedinične cijene iskazane u ponudi ponuditelja, smatraju se konačnim i ponuditelji nemaju pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

2.4.  Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave

Ponuditelj za ponuđene proizvode određenih stavki u Troškovniku u kojima je označeno „Ponuđeni proizvod“ dužan je jasno naznačiti proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je u ponudi, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati Ponuditelj. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije, tehnički listovi proizvođača, atesti, izvješća o ispitivanju kvalitete kojima se potvrđuje da ponuđeni proizvod odgovara normama kvalitete u RH ili odgovarajućim EU normama i sl. Dokazi jednakovrijednosti dostavljaju se u svrhu ocjene imaju li ponuđeni proizvodi tražene karakteristike proizvoda. Ako ponuditelj dokumentima traženim u ovoj točki ne dokaže da ponuđena roba zadovoljava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkom specifikacijom postavljene uvjete, Naručitelj takvu ponudu može odbiti.

Dokazi jednakovrijednosti se dostavljaju uz ponudu.

Ukoliko ponuditelj ostavi prazna mjesta na kojima se opisuju jednakovrijedni proizvodi smatrat će se da je nudio proizvode navedene u stavkama troškovnika.

Naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije prema tehničkim normama te će prihvatiti radove, robu i usluge koje odgovaraju nacionalnim normama kojima se prihvaćaju europske norme, europska odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodne norme i druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela.

Naručitelj će također prihvatiti ponude roba ako Ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način dokaže da rješenje koje predlaže na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Zadovoljavajućim dokazom se smatra izvješće o testiranju tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrda koje izdaje takvo tijelo.

Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju, koje je akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

U slučaju da Ponuditelj ne postupi sukladno ovim uputama, Naručitelj će takvu ponudu smatrati nepotpunom i neprihvatljivom.

2.5.  Mjesto isporuke

Labtex d.o.o., Slavonska avenija 52/g, 10000 Zagreb

2.6.  Rok izvršenja ugovornih obveza

Rok za isporuku robe koja je predmet nabave počinje teći od dana potpisivanja ugovora, te iznosi 10 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je isporuka predmeta nabave uredno izvršena nakon što je roba isporučena u skladu s uvjetima ovog natječaja, kako je definirano u Prilogu 6. i Prilogu 7. ove dokumentacije, što se evidentira u potpisanom zapisniku o primopredaji robe, koji potpisuju Naručitelj i odabrani ugovaratelj.

Dobavljač i Naručitelj imaju pravo na produženje roka isporuku roba u sljedećim slučajevima:

 • uslijed nastupa više sile,
 • uslijed mjera predviđenih aktima i postupcima javnopravnih tijela,
 • neplaćanje isporučene robe od strane Naručitelja ako je zakašnjenje u plaćanju znatno otežalo isporuku robe (zakašnjenja plaćanja do 30 kalendarskih dana ne mogu utjecati na produljenje rokova),
 • nepredviđene okolnosti uslijed kojih je došlo do duljeg zastoja u isporuci robe, a Izvođač ih nije mogao otkloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari, epidemije ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek radova. Izvoditelj i Naručitelj neće u navedenim slučajevima

imati međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvođenja radova osim u slučaju kad su mjere predviđene aktima javnopravnih tijela donesene

isključivo zbog krivnje Izvoditelja.

Ako dobavljač vlastitom krivnjom ne izvrši ugovor u ugovorenom roku, Naručitelj će bez štete po svoja ostala prava iz Ugovora naplatiti ugovornu kaznu od 5‰ (pet promila) za svaki dan kašnjenja, a najviše do 10% (deset posto) od ugovorene cijene bez PDV-a.

2.7.  Jamstveni rok

Ponuditelji jamstveni rok naznačuju u ponudbenom listu (Prilog 1) na za to predviđenom mjestu. Minimalni traženi jamstveni rok je 24 mjeseca. Ponuditelji koji ne ponude minimalni traženi rok od 24 mjeseca će biti isključeni iz postupka evaluacije ponuda.

2.8.  Posebni uvjeti izvršenja ugovora

Smatra se da je gospodarski subjekt prije podnošenja ponude u svemu proučio ovu Dokumentaciju o nabavi i njene priloge, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na isporuku predmeta nabave, te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu.

U skladu s navedenim, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, smatraju se konačnim. Ponuditelj se predajom ponude u ovom postupku nabave obvezuje izvršiti Ugovor o nabavi u cijelosti u skladu sa propisima Republike Hrvatske i posebnim zahtjevima iz ove Dokumentacije o nadmetanju te predanom ponudom.

3. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od strane Naručitelja, najkasnije do:

10.12.2020. godine u 24.00 sati,

na adresu Naručitelja iz točke 7.3. Dokumentacije o nabavi.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće biti predmetom ocjene ponuda.

4. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima se dokazuje da ne postoje razlozi za njegovo isključenje iz postupka nabave. Ponuditelju u izvorniku dostavlja tražene dokumente.

Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka nabave:

 1. ako je Ponuditelj ili osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje pravomoćno osuđena za kazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima.
 2. ako Ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
 3. ako je Ponuditelj lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije.
 4. ako je Ponuditelj u stečaju, insolventan ili je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.
 5. ako je Ponuditelj u posljednje dvije godine do početka postupka nabave učinio težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.
 6. ako postoji sukob interesa između Ponuditelja i članova Odbora za nabavu, osobe ovlaštene za zastupanje Naručitelja ili osobe imenovane za provođenje postupka nabave koji se ne može učinkovito ukloniti izuzimanjem navedenih osoba.

Naručitelj prihvaća kao preliminaran dokaz da se Ponuditelj ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u ovoj točki potpisanu izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u ponudi prema obrascu Prilog 2 – Izjava ponuditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti vezane uz obvezne razloge isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice ponuditelja pojedinačno te su svi članovi zajednice ponuditelja obvezni u ponudi dostaviti Prilog 2 – Izjava ponuditelja potpisan od strane osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Naručitelj može zahtijevati od Ponuditelja (i ako je primjenjivo od svih članova zajednice ponuditelja) da prije sklapanja Ugovora dostavi jedan ili više dokumenata (potvrda, izvoda, i sl.) koji potvrđuju da se Ponuditelj ne nalazi u nekoj od situacija navedenih u ovoj točki, uz preduvjet da se takvi dokumenti izdaju u zemlji sjedišta Ponuditelja te da ih on može ishoditi.

Ako se u državi poslovnog nastana Ponuditelja, odnosno državi čija je osoba ovlaštena za zastupanje Ponuditelja državljanin ne izdaju traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve činjenice koje predstavljaju obvezne razloge za isključenje u smislu ove točke Dokumentacije za nadmetanje, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom Ponuditelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

5. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Naručitelj je odredio uvjete ekonomske i tehničke sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i resurse potrebne za izvršenje ugovora o nabavi.  Minimalne razine sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave.

Ponuditelj dokazuje primjerenu sposobnost, što ulijeva sigurnost da će ukoliko bude izabran isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno. Navedeno dokazuje na način da u svojoj ponudi popuni i priloži Izjavu o ispunjenju traženih uvjeta sposobnosti (Prilog 3) za predmetni postupak nabave kojom jamči svoju tehničku i stručnu  sposobnost te ekonomsku sposobnost.

Naručitelj može tražiti od ponuditelja, nadležnih tijela ili trećih osoba dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti traženih u točkama 5.1. i 5.2. ove dokumentacije o nabavi, poput godišnjih financijskih izvještaja, popisa glavnih isporuka roba ili izvršenih poslova te potvrde druge ugovorne strane o uredno izvršenom poslu ili isporučenim robama.

5.1.  Ekonomska sposobnost

Ponuditelj mora imati ukupni godišnji prihod za sve tri posljednje dostupne financijske godine kumulativno, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, minimalno u dvostrukom iznosu ponude koju dostavlja za predmet nabave.

U svrhu dokazivanja ukupnog prihoda, Ponuditelj mora dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren Prilog 3 – Izjava ponuditelja koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

U slučaju zajednice Ponuditelja, svi članovi zajednice Ponuditelja obvezni su kumulativno dokazati da imaju ukupni prihod za tri posljednje dostupne financijske godine kumulativno, minimalno u dvostrukom iznosu ponude koju dostavlja za predmet nabave. U tom slučaju potrebno je dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren Prilog 3 – Izjava ponuditelja za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja. Izjavu pojedinog člana zajednice ponuditelja potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

5.2.  Tehnička sposobnost

Svaki ponuditelj mora dokazati da je izvršio najmanje jednu (1) a maksimalno tri (3) isporuke roba istih ili sličnih karakteristika kao što je predmet nabave za koji dostavlja ponudu, u godini

u kojoj je započeo postupak nabave (2020.) i/ili u tri prethodne godine (2019., 2018. 2017.), u vrijednosti minimalno kao ponuda koju dostavlja za predmet nabave.

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti popis glavnih isporuka roba.

Popis sadrži:

 • Naziv druge ugovorne strane
 • Osobu koja je zadužena za kontakt te njene kontakt podatke, radi provjere reference
 • Datum kada je roba isporučena
 • Vrijednost isporučene robe.

U slučaju zajednice ponuditelja članovi zajednice ponuditelja moraju kumulativno dokazati da su uredno izvršili najmanje jednu (1), a maksimalno tri (3) isporuke roba istih ili sličnih karakteristika kao što je predmet nabave, u godini u kojoj je započeo postupak nabave (2020.) i/ili u tri godine koje joj prethode (2019., 2018. 2017.), u vrijednosti minimalno kao ponuda koju dostavlja za predmet nabave.

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (najniža cijena). Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ako Ponuditelj nakon dostave ponude dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude kao vrijeme zaprimanja ponude smatra se vrijeme kada je dostavljena posljednja izmjena i/ili dopuna.

Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeće pod-kriterije:

a) Cijena (maksimalno 80 bodova) – relativni značaj 80%  

b) Jamstveni rok (maksimalno 20 bodova) – relativni značaj 20%

Metodologija ocjene ponuda koju će Naručitelj primijeniti je sljedeća:

 • Cijena (maksimalno 80 bodova)

Ponudi s najnižom cijenom dodjeljuje se maksimalnih 80 bodova.

Bodovi (Bc) za pojedinačnu ponudu računaju se uz primjenu sljedeće formule, uz zaokruživanje rezultata na dvije decimale:

Bc = Cmin/Cp x 80

Bc = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu bez PDV-a

Cmin = najniže ponuđena cijena u postupku nabave

Cp = cijena ponude koja je predmet ocjene

 • Jamstveni rok (maksimalno 20 bodova)

Ponudi s najdužim jamstvenim rokom dodjeljuje se maksimalnih 20 bodova.

Ponuditelj trajanje jamstvenog roka izražava na način da naznači broj mjeseci u Ponudbenom listu (Prilog 1) na za to predviđenom mjestu. Jamstvom se smatra jamstvo za neplaniranu zamjenu oštećenih dijelova uslijed oštećenja koja su rezultat redovnog i ispravnog korištenja robe koja je predmet nabave. Jamstvo se daje na kompletno postrojenje za obradu termoplastičnih polimera i drva, te ostale opreme za transportunutar procesa fizičke i mehaničke obrade otpada, što je potrebno za ispravan rad i potpunu funkcionalnosti sustava. Minimalni traženi jamstveni rok je dvanaest (12) mjeseci.

Jamstveni rok počinje teći po potpisivanju Zapisnika o primopredaji.

Bodovi za jamstveni rok za pojedinačnu ponudu (BJR) računaju se uz primjenu sljedeće formule, uz zaokruživanje rezultata na dvije decimale:

BJR = JRp/JRmax x 20

BJR = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

JRp = jamstveni rok ponude koja je predmet ocjene

JRmax = najduži ponuđeni jamstveni rok u postupku nabave

Ukupan broj bodova (ENPUk) za pojedinačnu ponudu računa se po sljedećoj formuli:

ENPUk = Bc + BJR

7. PODACI O PONUDI

7.1.  Sadržaj i način izrade ponude

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju složenu te potpisanu na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

 • popunjen ponudbeni list (Prilog 1),
 • izjavu o nepostojanju obveznih razloga isključenja Ponuditelja (Prilog 2)
 • izjavu o ispunjenju uvjeta sposobnosti (Prilog 3)
 • podatke o zajednici ponuditelja (ako je primjenjivo) (Prilog 4)
 • podatke o podizvoditeljima (ako je primjenjivo) (Prilog 5)
 • popunjen troškovnik (Prilog 6),
 • popunjene tehničke specifikacije (prilog 7)
 • popunjen popis glavnih isporuka roba i izvršenih radova (prilog 8)
 • jamstvo za ozbiljnost ponude ili dokaz o izvršenoj uplati novčanog pologa
 • dokazi jednakovrijednosti ili tehničkih karakteristika opreme (ako je primjenjivo)

Nije dopušteno nuđenje varijanti ponuda.

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom. Pri izradi ponude, ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije. Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije o nadmetanju. Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Dijelovi ponude koji se odnose na dokaze jednakovrijednosti (katalozi, brošure, tehnički listovi i sl.) mogu biti na engleskom jeziku.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom Ponuditelja.

7.2.   Pravila dostave dokumenata

Sve tražene dokumente i dokaze koji se dostavljaju Ponuditelji dostavljaju u izvorniku. Iznimno, dokazi jednakovrijednosti i dokazi tehničkih karakteristika opreme mogu biti u kopiji. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja iz ove točke, naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

7.3.  Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Labtex d.o.o., Slavonska avenija 52/g, 10000 Zagreb, Hrvatska

Prijedlog izgleda omotnice s obaveznim elementima:

Labtex d.o.o. Slavonska avenija 52/g, 10000 Zagreb, Hrvatska   Evidencijski broj nabave: 002/2020   Naziv nabave:  Nabava stroja  za slaganje tekstilnih proizvoda i Stroj za završno oblikovanje  odjevnih predmeta   – NE OTVARATI –

Ponuditelj samostalno određuje koji će od navedenih načina dostave ponude koristiti i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Ponude i dokumentacija priložena uz ponude, osim jamstava, ne vraćaju se ponuditeljima.

Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, ista se smatra nevažećom.

7.4.  Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.  Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. U tom se slučaju ponude otvaraju obrnutim

redoslijedom zaprimanja, a vremenom zaprimanja smatra se dostava posljednje verzije izmjene ponude.

Ukoliko izmjenom ili dopunom ponude ponuditelj  mijenja cijenu, uz dostavu izmjene ili dopune ponude je potrebno dostaviti i potpuno popunjen novi Troškovnik s izmijenjenim jediničnim cijenama, u tiskanom obliku. U slučaju da Ponuditelj ne postupi sukladno ovim uputama, Naručitelj može takvu ponudu smatrati nepotpunom i neprihvatljivom.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda se smatra nevažećom i ista se (osim jamstava) ne vraća ponuditelju. 

7.5.  Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama (HRK) ili u eurima (EUR). Cijena ponude piše se brojkama. Ako cijena ponude nije iskazana u kunama, radi usporedivosti ponuda, cijene ponuda preračunavat će se u kune (HRK) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) važećim na dan objave Obavijesti o nabavi. Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati cijenu (zaokruženu na dvije decimale) za svaku stavku Troškovnika te cijenu ponude, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude, na način kako je to određeno u Ponudbenom listu.  Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj je obvezan prije dostavljanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje će ponuditi predmet nabave.

Ako Ponuditelj ili član zajednice ponuditelja nije u sustavu PDV-a, tada je to potrebno naznačiti u Ponudbenom listu.

Jedinične cijene stavki iskazane u troškovniku su fiksne i nepromjenjive do završetka svih ugovorenih roba i radova.

Pri formiranju cijene ponuditelj je obvezan uzeti u obzir tehničke specifikacije navedene u   

 Prilogu 7. 

7.6.  Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 kalendarskih dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čija je valjanost kraća od zahtijevane. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti njeno produljenje i u tu svrhu dati primjereni rok ponuditelju. Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

7.7.  Trošak ponude

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

8. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u Prilogu 4 Podaci o zajednici ponuditelja. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, stavka troškovnika, količina) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća nositelju zajednice ponuditelja ukupan iznos iz ugovora o javnoj nabavi, a nositelj zajednice ponuditelja dužan je plaćati ostalim članovima zajednice za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koje su oni izvršili. Nositelj zajednice ponuditelja dostavlja Jamstvo za ozbiljnost ponude, Jamstvo za uredno izvršenje ugovora te Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u ime svih članova zajednice.

9. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, koji namjerava ustupiti dio ili dijelove ponude podizvoditeljima, u svojoj ponudi mora jasno navesti podatke o svim podizvoditeljima (naziv i sjedište) i podatke o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor, te u tu svrhu ispuniti i dostaviti Prilog 5. ove Dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj je dužan za podizvoditelja dostaviti Izjavu iz Priloga 2 Dokumentacije da se ne nalazi ni u jednom od slučajeva isključenja (Poglavlje 4. Dokumentacije).

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora.

10. PREGLED I OCJENA PONUDA

Odbor za nabavu nakon isteka roka za dostavu ponuda pregledava i ocjenjuje sadržaj podnesenih ponuda u odnosu na uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje.

U postupku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj vrši:

– provjeru formalne sukladnosti

– provjeru postojanja razloga isključenja i ispunjenja uvjeta kvalifikacije

– provjeru tehničke i materijalne sukladnosti

– evaluaciju ponuda na temelju prethodno objavljenih kriterija za odabir

10.1. Pojašnjenje i upotpunjavanje

U postupku pregleda i ocjene ponuda NOJN može pozvati ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 kalendarskih dana pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim u odnosu na postojanje razloga isključenja i uvjete sposobnosti te certifikate o sukladnosti s određenim normama, uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u dokumentaciji za nadmetanje).

U postupku pregleda i ocjene ponuda NOJN može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 kalendarskih dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

10.2. Odluka o odabiru, odbijanju ili poništenju

Naručitelj (NOJN) je obvezan na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

 • ponudu koja je stigla nakon roka za dostavu,
 • ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,
 • ponudu ponuditelja koji nije dokazao uvjete sposobnosti u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje,
 • ponudu koja nije cjelovita tj. ne sadrži sve elemente navedene u članku 7.1.  ovog dokumenta te koju nije moguće u razumnom roku, ne kraćem od 5 kalendarskih dana, upotpuniti nužnim podacima ili dokumentacijom koja nedostaje u skladu s načelima jednakog tretmana i transparentnosti
 • ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
 • ponudu koja je suprotna odredbama Dokumentacije o nadmetanju,
 • ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
 • ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
 • ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za tražena minimalna svojstva predmeta nabave,
 • ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
 • ponudu koja sadrži štetne odredbe.

NOJN donosi odluku o odabiru najbolje ponude koja će minimalno sadržavati naziv i adresu odabranog ponuditelja, ukupnu vrijednost odabrane ponude, sa i bez PDV-a te datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

NOJN će poništiti postupak nabave ako :

– nije pristigla niti jedna ponuda;

– nije zaprimio niti jednu valjanu ponudu

NOJN može poništiti postupak nabave ako:

 • je cijena ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu;
 • se tijekom postupka utvrdi da je dokumentacija za nadmetanje manjkava te kao takva ne omogućava učinkovito sklapanje ugovora (primjerice, u dokumentaciji su navedene pogrešne količine predmeta nabave);
 • su nastale značajne nove okolnosti vezane uz projekt za koji se provodi nabava

U slučaju poništenja postupka nabave, NOJN donosi Odluku o poništenju u kojoj će minimalno navesti predmet nabave za kojeg se donosi odluka o poništenju, obrazloženje razloga poništenja, rok u kojem će pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave, ako je primjenjivo te datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

NOJN će sve ponuditelje obavijestiti o konačnom odabiru, i to dostavom Odluke o odabiru najbolje ponude ili Odluke o poništenju na način koji je moguće dokazati: slanjem poštom i/ili elektroničkim putem ili kombinacijom tih sredstava.

11. JAMSTVA

11.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu predati jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, novčanog pologa ili bjanko zadužnice u iznosu od 25.000,00 kuna.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se sklapa ugovor. Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije, “bez prigovora”.

Rok valjanosti garancije mora biti minimalno u trajanju valjanosti ponude  –  60 (šezdeset) kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponude.

Bjanko zadužnica mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Način dostave jamstva: U izvorniku. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što bi onemogućilo valjanost istog.

Ponuditeljima se nudi i mogućnost uplate novčanog pologa u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od  25.000,00 kuna nabave na račun ponuditelja: IBAN:  HR0424020061100849852

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka nabave koji završava dostavom Odluke o odabiru/poništenju, a Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo će se naplatiti u slučaju:

 • odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
 • nedostavljanja izvornika ili ovjerene preslike dokaza, a na zahtjev Naručitelja,
 • odbijanja potpisivanja Ugovora,
 • nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje Ugovora
 • neprihvaćanja ispravka računske greške

Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

11.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 10 kalendarskih dana od potpisivanja ugovora dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije, “bez prigovora”. Rok valjanosti garancije mora biti 30 kalendarskih dana od dana isteka ugovora.

Način dostave jamstva: U izvorniku. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što bi onemogućilo valjanost istog.

Ponuditeljima se nudi i mogućnost uplate novčanog pologa u svrhu jamstva za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od  10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost na račun ponuditelja: IBAN:  HR0424020061100849852

U slučaju Zajednice ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja nositelj zajednice ponuditelja na iznos od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima neposredno nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Jamstvo će se naplatiti u slučaju povrede ugovorenih obveza sklopljenih između Naručitelja i ponuditelja.

12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje robu koja je predmet ove nabave platiti gospodarskom subjektu s kojim je sklopio ugovor po izdanoj fakturi, u roku od 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

13. PRILOZI: